فنر های پیچشی :

طراحی این نوع از فنر ها به گونه ای است که توانایی ایجاد و تحمل گشتاور را داشته باشند. و جهت اعمال نیرو های چرخشی در مکانیزم ها مورد استفاده قرار می گیرند.فنرهای پیچشی فنرهایی مارپیچ بوده که گشتاور و یا نیروی دوار اعمال میکنند. دو انتهای فنر پیچشی به قطعات و اجزای دیگر متصل است و زمانی که این اجزا شروع به چرخش حول محور مرکزی میکنند، فنر سعی میکند که آنها را به سمت موقعیت اصلی برگرداند. فنرهای پیچشی هم میتوانند بصورت کیپ تولید شوند و هم گامدار، با این تفاوت که اصطکاک بین حلقه های فنر در نوع گامدار حذف شده است.
فنرهای پیچشی دوقلو (Double Torsion Spring) شامل دو ست حلقه بوده که یک ست چپ گرد و دیگری راستگرد میباشد. این دو ست که به یکدیگر متصل هستند بصورت موازی عمل کرده و گشتاور کلی فنر دوقلو مجموع گشتاور اعمالی از جانب هر ست میباشد.
یکی از نکات مهم در مورد فنرهای پیچشی، جهت اعمال نیرو است. با توجه به اینکه با باز شدن فنر پیچشی قطر داخلی آن کاهش و طول آن افزایش می یابد، جهت اعمال نیرو میبایست به سمتی باشد که طی آن فنر بسته شود.